Намерете отговори на често задавани въпроси за Sasit. Ако не можете да намерите отговор, свържете се с нас и ние с удоволствие ще ви помогнем.

Най-често срещани въпроси

ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОД, ЗАВЕРКА ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Въпреки удоволствието от личния контакт с нашите клиенти, ние отчитаме факта, че от финансова гледна точка или поради заетост често пъти е по-изгодно да си спестите идването до нашия офис.

Когато Ви е необходим само превод

Изпратете ни текста или част от него, по обикновена или електронна поща, по факс или с куриер, заедно с едно попълнена поръчка която можете да изтеглите по-долу от тази страница.

Веднага щом ги получим, ще се свържем с Вас, за да обсъдим най-изгодния за Вас вариант.

Забележка: Ако подписът на преводача трябва да бъде заверен, ще ни е необходим оригиналният документ.

Когато Ви е необходим превод, заверки и легализиране

Попълнете по една поръчка за всеки документ.

Изпратете ни документа, заедно с попълнената поръчка, с препоръчано писмо или куриерска служба.

Готовата поръчка ще Ви доставим обратно в посочения от Вас срок по пощата или с куриер.

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Актът за раждане е един от най-важните документи, удостоверяващ самоличността и националността на гражданин на дадена страна. При излизането зад граница и пребиваването там, трябва навреме да се направи точен превод и легализация на документа.

Процедурата на Преводи  и легализация е от съществено значение и затова тя трябва да се извършва само в организация, която действа официално. В противен случай, съществува риск документът да не бъде приет от институциите, пред които следва да послужи, или пък да няма своята правна сила, тъй като фирмата, извършила услугата, не е имала това юридическо право.

Вторият момент, на който трябва да се обърне внимание – това е качеството на свършената работа. За всеки материал има собствена форма на оформяне. Нашата Агенция предлага преводи и оформление върху фирмена бланка на свидетелства, отговарящи на изискванията на държавните структури.

За да можем да започнем работа по възложеното от Вас задание, трябва да ни предоставите дубликат на Вашия акт за раждане, издаден от съответната община, където сте роден/а, удостоверяващ валидността на положените върху него подпис и печат на длъжностното лице. Извадете дубликат на акта за раждане с правоъгълен печат за чужбина.

Ако се интересувате от легализация на удостоверение за раждане от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба или се свържете с нас.

Легализация на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ

За признаването на Удостоверение за раждане пред чужди власти, задължително условие е документът да бъде преведен и легализиран.

Преводи Варна  Изисквания към документа: За легализацията на Удостоверение за раждане (Акт за раждане) издаден в България е необходим  Дубликат с правоъгълен печат, удостоверяващ подписите и печатите, положени върху документа, издаден от общината, издала оригинала.

Преводи Варна Дубликатът трябва да бъде преведен от заклет преводач на съответния език на бланка на лицензираната агенция със съответните подписи на заклет преводач и печатите на агенцията – официален превод.

ВАЖНО – считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации се извършва от Областна администрация Варна.   Адресул. „Преслав“ 26, 9000 Гръцки квартал, Варна

 ПОЛЕЗНО

  1. Гражданско събитие „Раждане“

1.Регистриране на гражданското събитие „раждане”, в Република България, на деца с родител/и български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от чуждестранни местни органи

Гражданите на Република България, които пребивават в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето, от чуждестранен местен орган, на акт за раждане на детето им, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна, заверен препис или извлечение от документа, заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в Република България.

Превод и легализация на удостоверение за раждане

Обикновено се нуждаете от заверен превод, ако превеждате документи като дипломи, свидетелства за съдимост и удостоверения за брак, които се изискват от родните или чуждестранните служби (посолства, министерства, държавни служби, съдилища, застрахователни компании, медицински институции, училища, университети и др.).

Преводът със съдебна заверка се извършва от преводач, назначен от Министерството на правосъдието. Сертифицираният преводач гарантира, че преведеното съдържание е идентично с оригинала. Завереният превод е свързан с оригинала с конец. Преводът включва също така печата и подписа на преводача.

Превод и легализация на удостоверение за Смъртен акт.

Легализация на СМЪРТЕН АКТ за чужбина.

За признаването на Смъртен акт /препис – извлечение за смъртен акт/  пред чужди власти, задължително условие е документът да бъде преведен и легализиран.

Изисквания към документа за легализация на Смъртен акт издаден в България.

  • Препис-извлечение /Дубликат /с правоъгълен печат, удостоверяващ подписите и печатите, положени върху документа, издаден от общината, издала оригинала.
  • Дубликатът трябва да бъде преведен от заклет преводач на съответния език на бланка на лицензираната агенция със съответните подписи на заклет преводач и печатите на агенцията – официален превод.

Стъпки за легализация на документа и такси.

  • Фирмена такса за превод на документа.
  • Държавна такса за Областна Администрация.
  • Фирмена такса за внасяне на документа в Областна Администрация.
  • Държавна такса за Дирекция ,, Консулски отношения,, към МВнР.

 

ВАЖНО – считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации се извършва от областните администрации в Република България.

Полезна информация за издаване на препис извлечение от актове по гражданско състояние, необходими за чужбина:

От 2013 г. за Република България е влязла в сила Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 8 септември 1976 г., Конвенцията е обнародвана в ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г.

Конвенцията предвижда въз основа на актовете за гражданско състояние, освен сега издаваните документи по чл. 88 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) (удостоверения за раждане и за сключен граждански брак, препис – извлечения, пълни преписи и заверени копия от актовете за гражданско състояние), да се издават и извлечения на формуляри по утвърдени образци: Образците, които ще издава Република България са одобрени с решение № 528/05.09.2013 г. на Министерския съвет. Формулярите се отпечатват двустранно. На лицевата страна на формуляра, непроменливият текст се отпечатва задължително на български, френски и английски език.

Извлеченията се издават, когато са поискани от заинтересована страна.

Унифицирано заявление за услуга: 2000 „Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние“

и Република България, то в тези случаи чуждестранния акт за смърт следва да бъде снабден със заверка „апостил”.

Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България има сключен договор за правна помощ, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация на документите за гражданско състояние, и в същото време двете държави, Република България и чуждата държава, са страни по Хагската конвенция, тогава се прилага по-благоприятния режим.

Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България няма договор за правна помощ, предвиждащ освобождаване от легализация на документи за гражданско състояние, или чуждата държава не е страна по Хагската конвенция, тогава актът за смърт следва да носи заверката на Министерство на външните работи на чуждата държава. Посочената заверка следва да бъде удостоверена от българското дипломатическо/консулско представителство в тази държава, или при липса на българско представителство – от това българско представителство в друга държава, което е акредитирано за чуждата държава, издала акта за смърт.

Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България няма дипломатически отношения, легализацията на акта за смърт се извършва от българското дипломатическо/консулско представителство в трета страна, където има представителство и на държавата, от която произхожда акта за смърт. В този случай акта за смърт трябва да има заверка на представителството на държавата, от която изхожда акта за смърт, както и на Министерство на външните работи на третата държава, в която се намира чуждото и българското представителство.Подробна информация за държавите, страни по конвенцията, както и за издаващите “апостил” органи на всяка държава, може да се получи на интернет-адрес: www.hcch.net

Гражданското събитие „смърт” може да бъде регистрирано в Република България и в случаите, когато за смъртта на българския гражданин в чужбина е издадено многоезично извлечение от неговия акт за смърт.

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лице  в Република България. Издаването на смъртен акт е сравнително бърза процедура. В рамките на десет работни дни след издаването на акта, близките на починалия могат да извадят удостоверение за наследници, за което са необходими издаденият смъртен акт и личната карта на лицето-приносител.

След като имате дубликата, той трябва да бъде преведен и положен на фирмена бланка. Съответно трябва да е подписан от заклет преводач и да има поставен син печат на формата, която е извършила превода.

Ние в Агенция “Сасит.БГ” ще Ви подсигурим превод и легализация на документа.

Превод на български език

Документите, оформени с Апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на  Република България Агенция за преводи.

Заверен препис или извлечение на документа за смърт, издаден от местен орган по гражданско състояние, се предоставя или изпраща в шестмесечен срок на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина, заедно с молба в която е посочен постоянният адрес на починалия гражданин в България.

За постоянен адрес в Република България се счита последния постоянен адрес (адресът посочен в личната карта) на починалия български гражданин.

Близките на починалия български гражданин в чужбина могат да предоставят легализирания документ и направо в общината (по последния постоянен адрес), със заверен превод на български език, извършен от български дипломатически или консулски представител, или от фирма за преводи/преводач, вписана/вписан в Регистъра на МВнР на България. Заверката на подписа на българския преводач се прави от в дирекция “Консулски отношения” на МВнР.

Стъпки за легализация и такси.

  • Фирмена такса за превод на документа
  • Държавна такса за Нотариус.
  • Фирмена такса за Нотариус.

 

Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България има сключен договор за правна помощ, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация на документите за гражданско състояние, тогава чуждестранния документ за смърт не е необходимо да се легализира.

Ако документът за смърт произхожда от държава, страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, по която Конвенция страна е

Превод и легализация на удостоверение за Смъртен акт

Условията/опциите за плащане са налични при одобрение на вашата сметка за товарни превози при нас. Приемаме и карти Visa, MasterCard, Discover и AMEX.

Процесът зависи от формата на текста, който ни изпращате за превод. Ако текстът е получен във формат, подходящ за редактиране, обемът на текста се изчислява бързо с помощта на програмата за превод. Ако изпратите текста във вид, който не може да бъде редактиран, ние първо го преобразуваме във формат, подходящ за редактиране, и след това въз основа на броя на думите се изчислява броят на стандартните страници. Въз основа на нея изчисляваме цената на превода.

Винаги се стараем да удовлетворим клиента и в случай на ограничения във времето извършваме преводи в много кратки срокове. В рамките на един час след подаването на заявката ще ви изпратим оферта, в която ще посочим крайния срок за завършване на проекта. Въпреки това времето, необходимо за самия превод, зависи от няколко фактора, включително сложността на текста, броя на преводните материали, езиковите комбинации и др.

В преводаческата агенция K&J Translations предлагаме преводи от и на повечето европейски и световни езици. Работим с повече от 5000 преводачи по целия свят и превеждаме на 85 световни езика. Ако имате нужда от превод на езикова комбинация, която все още не е включена в списъка на нашия уебсайт, моля, свържете се с нас и ние ще направим всичко възможно да намерим подходящ преводач.

Можете да намерите безплатен превод в редица онлайн преводачи, като например Google translate, където е достатъчно да имате основни познания за текста и езика. Ако се нуждаете от професионален превод, съветваме ви да ни изпратите запитване и ние ще направим всичко възможно, за да предоставим услугата, която ще ви удовлетвори.

Тук сме, за да подмогнем всяка ваша бизнес нужда!
Call Now
× WhatsApp