образователни документи

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ

 • за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави съгласно НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката.
 • Документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и поисканите допълнително се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), с изключение на документите, издадени от училище в системата на Европейските училища, които не се легализират.

Изключения се допускат за документи на лица, търсещи или получили международна закрила, които може да не са легализирани и заверени.

УСЛУГА  по превод и легализация на:

 • Диплома за висше образование степен Бакалавър
 • Диплома за висше образование степен Магистър
 • Диплома за средно образование от профилирана гимназия
 • Диплома за средно образование от професионално училище
 • Диплома за средно образование от средно общообразователно училище
 • Диплома за средно образование от гимназия
 • Приложение към диплома за висше образование по старата образователна система
 • Приложение към диплома за висше образование степен Магистър
 • Приложение към диплома за висше образование степен Бакалавър
 • Удостоверение за степен Магистър
 • Удостоверение за завършен клас от образователна степен
 • Диплома за завършено средно образование
 • От лице, определено със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина.
 • От физически лица, работещи индивидуално като преводачи (или към преводачески фирми), включени в списък поддържан от Министерството на външните работи, които извършват преводи на документи и други книжа. За чуждестранен документ, преведен на български език, предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от български нотариус.

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са подписали с Република България двустранен договор за правна помощ (без „Apostille“). Разпоредбите на конвенцията не променят режима за освобождаване от легализация на документи, установен в подписаните от Република България двустранни договори за правна помощ, но без да бъдат снабдени с „Apostille“. В същото време няма пречка, документите да бъдат снабдени с „Apostille“, въпреки облекчения режим по конкретния договор за правна помощ.

Възложете тази задача   на нашите експерти, запознати с тънкостите на езика, което гарантира, че услугата ще е извършена качествено.

           Процедура  по превод и легализация:

 • Необходим Ви е оригинал или препис от нотариус. За справка е необходим оригиналът.
 • Важно е документът да има изходящ номер и дата, както и да е посочено къде трябва да послужи, пред коя институция.
 • Трябва да бъде описана системата на оценяване в България.
 • Ако има завършено висше образование, трябва да се приложи ксерокопие на дипломата за него.
 • Академичната справка се входира в НАЦИД, за да получи апостил. Трябва да предвидите държавна такса. Сроковете са три – обикновена, бърза и експресна услуга.
 • Удостоверение за квалификация
 • Удостоверение за професионално обучение
 • Уверение за студент
 • Удостоверение за редовен ученик/студент
 • Свидетелство за придобита специалност
 • Свидетелство за завършено прогимназиално училище
 • Свидетелство за завършено професионално училище
 • Академична справка
 • Свидетелство за научно звание

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са страни по Хагската конвенция – (с „Apostille“):

 • Поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение – печат (с „Apostille“) от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Страни по Хагска конвенция

 

 • В случай, че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с „Apostille“, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени „легализирани“ съгласно общоприетата процедура – да са заверени от Министерство на външните работи (МВнР) на издаващата държава, след което легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

 

 • Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които не са страни по Хагската конвенция: Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от МВнР на издаващата държава, след което да се легализират от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея.

 

Чуждестранните документи, предназначени за ползване в Република България следва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени начина:

 • Подаване на документа в Консулски отдел на МВнР. Сроковете в тази институция са три – обикновена, бърза и експресна услуга .

Важно! Да има свързващи печати на всяка страница.

Ако се интересувате от легализация на диплома за висше образование от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба.

КРАЕН ПРОДУКТ ОТ „САСИТ.БГ“  :

Ще получите своята оригинална диплома плюс едно нотариално заверено нейно копие, скачено с професионален превод на съответния език. Ще има всички необходими заверки и, ако съответната държава го изисква, апостил.

Цена за превод и легализация на дипломи-виж  ценоразписа на „САСИТ.БГ“

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp