Общи условия

ЗАЯВКА

Заявката за превод се дава в писмен вид по e-mail или в офиса на „САСИТ БГ“. В заявката се уточнява следната информация:

      • Език, на който се извършва преводът.
      • Договорена цена.
      • Терминологична област на текста за превод.
      • Срок на изпълнение.
      • Начин на подаване на поръчката и вид на изходния материал.
      • Начин на доставяне на поръчката и вид на готовия материал.
      • Предназначение на превода.
      • Изисквания относно терминологията и евентуално предоставяне на помощни материали / лице за консултации от страна на клиента (задължително условие при устни преводи).
      • Начин на изписване на имена на лица и фирми.
      • Разчитане на съкращения в текста.
      • Избрана  категория превод.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

„САСИТ БГ” уведомява клиента   при завършване на поръчката  по   e-mail. Клиентът потвърждава писмено получаването на изпълнената поръчка. Поръчките, заявени в офиса на Агенцията, се получават на посочената дата, срещу предоставяне на заявката подадена от  клиента. Представянето на заявката е гаранция за избягване на грешки при предаване на готовата поръчка. При получаване на поръчка, съдържаща легализация, клиентът проверява легализираните си документи. Забележки и рекламации се правят на място, при получаване на поръчката. Поръчки, неполучени до 10 дни след посочената дата, се получават от Централен офис.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА

Цената за писмен превод се изчислява по ценоразпис, на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят страници от изходния материал не могат да бъдат основа за изчисляване на цената.

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламация се приема в случай, че има писмена заявка, съдържаща горната информация. Рекламацията се прави писмено, с изброяване и описание на грешките. След приемане на рекламацията се прави допълнителна редакция от консултант и за сметка на „САСИТ БГ”. Ако клиентът не приеме редактирания текст, основателността на рекламацията се преценява от независим експерт. В този случай се прави намаление от цената, в съответствие с преценката на независимия експерт. Рекламации се приемат до 7 дни след предаване на изпълнената поръчка. Рекламации при поръчки, съдържащи легализация, се правят при получаване на поръчката.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Предоставената от вас информация няма да се разпространява или споделя с трети лица. Всички предоставени на нас документи и лични данни се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни  www.privacy.gateway.bg
Клиентът, възползвал се от услугите на „САСИТ БГ е запознат с и е приел общите условия за работа, изписани горе.

Офиси

Изпратете Файл

 • Прикачи файл