Писмени преводи

Специализирана Агенция за преводи „САСИТ БГ“ -гр. Варна предлага писмени преводи на повече от 30 езика. Няма ограничения във вида и сложността на текста за превод. Към всеки проект подхождаме индивидуално, съобразявайки се със специфичните нужди на клиента.  При необходимост е възможна консултация с външни експерти в съответната област по съответната тематика на текста.
Разполагаме със софтуер за компютърно подпомаган превод  подпомагащ писмения превод, като по този начин гарантираме максимална прецизност при употреба на терминологията при специализираните текстове.
Писмени преводи на следните видове официални документи за страната и чужбина:

iconimageЛични документи 

 • – Общински документи (свидетелства, актове, удостоверения);
 • – Документи за образователен статус (дипломи, академични справки, удостоверения, уверения);
 • – Съдебни документи (свидетелство за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, пълномощни);
 • – Договори за покупко-продажба на автомобили, регистрационни талони на автомобили, митнически декларации;
 • – Документи за трудов стаж (препис-извлечения, удостоверения, служебни бележки)
 • – Документи, издавани от МВР, прокуратура и следствие (удостоверения, шофьорски книжки, протоколи, разрешителни);
 • – Църковни документи (удостоверение за църковно кръщение, удостоверение за църковно венчание);

iconimageФирмени документи 

 • – Учредителни актове, дружествени договори и устави, търговски договори, бизнес кореспонденция, апостили и документи от всякакъв вид;
 • – Счетоводни документи, фактури и др.;
 • – Финансови преводи- от обикновени удостоверения от НАП до финансови отчети и одиторски доклади, счетоводна политика и баланси;
 • – Митнически декларации и др. митнически документи;
 • – Командировъчни заповеди;
 • – Пълномощни и декларации;
 • – Решения за вписване в БТПП;
 • – Сертификати за качество;
 • – Удостоверения за патент;
 • – Лицензи;
 • – Банкови референции;
 • – Регистрационни талони на автомобили;

iconimageСпециализирани текстове 

Специализирани текстове  в различни области: медицина, технически преводи, фармация,право,информационни технологии и др.

– Медицински документи, които превеждаме:

– медицински статии, маркетингови документи в областта на фармацията;

– брошури за представяне на медицински продукти;

– опаковки, етикети, инструкции за употреба, листовки, продуктови ръководства;

– амбулаторен лист, медицинско направление, рецептурна        бланка, рецептурна книжка, направление за хоспитализация, имунизационен паспорт;

– медицинско свидетелство за работа, медицинско свидетелство за шофьорска книжка, медицинско свидетелство за граждански брак, болничен лист за временна нетрудоспособност;

– преводи на уеб сайтове

Офиси

Изпратете Файл

 • Прикачи файл