превод и легализация на приложение към диплома

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА

Какво представлява приложението към дипломата?

Приложението към дипломата се изготвя от висшите учебни заведения в съответствие със стандартите, договорени от Европейската комисия, Съвета на Европа и Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО). То също така е част от инструментите за прозрачност в рамките на Europass.

Приложението към дипломата е създадено с цел подпомагане на признаването на академичните квалификации. Приложението към дипломата е важен инструмент на европейското пространство за висше образование, чрез който се гарантира на завършилите висше образование, че техните академични степени са признати от институциите за висше образование, публичните органи и работодателите в родните им страни и в чужбина. То обаче не представлява автобиография и не замества оригиналния документ за квалификация.

Приложението към дипломата съдържа осем рубрики с информация по отношение на:

притежателя на дипломата

вида квалификация и образователната институция

степента на квалификация

съдържанието на курса и постигнатите резултати

функцията на квалификацията

удостоверението на приложението

информация за съответната система за висше образование (осигурена от националните информационни центрове за академично признаване (NARIC))

друга важна информация

Какви са ползите?

Благодарение на приложението към дипломата студентите могат по-лесно да сравняват квалификациите и учебните програми в европейските държави. То предлага подробно описание на завършеното обучение и осигурява информация за компетентностите, придобити до завършването на учебния курс.

Приложението може също да улесни достъпа на притежателите до работа и по-нататъшни възможности за обучение в чужбина чрез насърчаване на признаването на академичните квалификации както от институциите за висше образование, така и от работодателите в международен план.

Всички издадени от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, документи следва да бъдат оформени с Апостил, поставен от нейното Министерство на външните работи.

 

Превод на български език

Документите, оформени с Апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

 

1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;

 

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи

 Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България.

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави – страни по конвенцията.

СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят  щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

За институциите за висше образование то предлага по-широко признаване на академичните квалификации, които те предоставят. По този начин се подобрява видимостта на институциите от страна на други институции за висше образование и на работодателите. Приложението спомага и за запазване на институционалната автономност на висшите учебни заведения чрез осигуряване на обща рамка за признаване на академични квалификации и спомага за намаляване на административната тежест, с която се сблъскват много институции.

Легализация  на ПРИЛОЖЕНИЕ към ДИПЛОМА

Легализация на Приложение към диплома с Апостил. За признаването на образователни документи както в България, така и в чужбина е задължително условие те да са преведени и легализирани.

Изисквания към документа: на Приложение към диплома за висше/средно образование, издадена в България, трябва да са поставени всичките необходими подписи на декан, ректор, както и са поставени печатите на учебното заведение. Прави се нотариално заверен препис (прилага се оригинала за справка на дипломата и приложението). Диплома (титулна страница) и приложение към нея са два отделни документа и съответно се легализират отделно.

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от МОН и неговите звена, се извършват от НАЦИД.

В цените за легализация на приложение към диплома са включени всички такси за легализация и заверка на превода.

Цената за превод се таксува по съответният ценоразпис.

Легализация на Приложение към диплома за висше/средно образование, издадена в чужбина 

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ

Изискване за АПОСТИЛ

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp