Превод и легализация на Пълномощно

Превод и легализация на Пълномощно

За какво мога да упълномощя някого?

Според вида на пълномощното:

да сключи от мое име сделка (да ми купи телевизор на лизинг);

Превод и легализация на Пълномощнода упражни определени права и задължения (да плати от мое име наема ми), но само ако това задължение не е пряко свързано с мен и моята личност (поръчали са ми да нарисувам пейзаж, следователно за това задължение не мога да упълномощя някой друг да го стори);

Преводи и Легализация Варна да приема уведомления, призовки (като мой адвокатски сътрудник от мое име да получава същите);

Преводи и Легализация Варна пред държавните органи;

Преводи и Легализация Варна пред съда – процесуално представителство.

Според обема:

всякакви правни действия от мое име – общо, генерално пълномощно;

Преводи и Легализация Варна само изрично посочените от мен в пълномощното няколко сделки (да продаде плодовете от моята овощна градина, след което да наеме работници да я изчистят и залесят)

Преводи и Легализация Варна само за едно правно действие (да продаде лилавото колело) или пък точно определен брой сделки (да закупи 20 хокей шайби, всяка от различен магазин) – препоръчително е да създавам пълномощни за извършване на конкретни правни действия, изчерпателно изброявани от мен. Общите (генерални) пълномощни могат да бъдат опасни, особено при едно бъдещо евентуално разваляне на отношенията между мен и моя пълномощник.

 

Преводи и Легализация Варна само за определено време (за времето, в което съм в отпуск).

Препоръчително е да създавам срочни пълномощни (да отдава апартамента ми под наем в рамките на 6 месеца, докато аз съм в чужбина) – за периода, за който е необходимо да се извършат правните действия, за които се създава пълномощното. Безсрочните пълномощни (тези, които са за неопределено време т.е. пълномощникът може да извършва правните действия, за които съм го упълномощил до момента, в който не си оттегля изрично пълномощното) могат да бъдат опасни за мен, особено ако представителят по една или друга причина реши да злоупотреби с представителната си власт. За това препоръчително е пълномощното ми е да бъде за определено време (до 25.12.13 г.) точен срок (6 месеца) или предварително неопределен, но конкретно посочен – докато се върна в София.

 

Преводи и Легализация Варна за неопределено време – безсрочно.

 

Чрез представител не мога да сключа брак, да се разведа или съставя завещание – тези действия имат строго личен характер.

Мога да упълномощя само едно или пък няколко лица да ме представляват.

Заверка на превода на Пълномощно

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България.

Същият режим се прилага и спрямо българските документи (легализация на Пълномощно), предназначени да произведат действие на територията на някоя от  държавите – страни по конвенцията.

 

Легализация на Пълномощно

 

Легализация на Пълномощно е   задължително условие за признаването на документа пред чужди власти. За целта Пълномощното трябва да бъде преведен и легализиран  според съответните международни изисквания.

Изисквания към документа: за легализацията на Пълномощно издадено в България е необходим оригинал с подпис на упълномощителя/ите и с нотариална заверка на подписите.

Документът, ако е за чужбина, трябва да бъде преведен от заклет преводач на съответния език на бланка на лицензирана агенция със съответните подписи на заклет преводач и печатите на агенцията – официален превод.

 

Легализация на Пълномощно и други документи издадени в чужбина 

 

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

Видове пълномощни

Правната теория приема, че според обема на учредената представителна власт видовете пълномощни са:

  • общо (генерално) – предоставя се неограничен обем права и задължения;
  • изрично (специално, конкретно) – чрез посочване на отделни правни действия или на правните последици, които следва да се породят.

В много от случаите се използва общото пълномощно (чл. 34, ал. 1 ГПК), защото в него се съдържа по-голям обем от права и задължения. За някои действия обаче се изисква изрично упълномощаване.

 Няколко вида пълномощни:

  • Общо търговско пълномощно (универсално упълномощаване във връзка с представителството на фирма)
  • Пълномощно за продажба на МПС
  • Пълномощно за продажба на недвижим имот
  • Пълномощно за управление на МПС

Офиси

Изпратете Файл

Error: Contact form not found.

обадете се
× WhatsApp