Превод и легализация на удостоверение за Смъртен акт

Превод и легализация на удостоверение за Смъртен акт.

Легализация на СМЪРТЕН АКТ за чужбина.

За признаването на Смъртен акт /препис – извлечение за смъртен акт/  пред чужди власти, задължително условие е документът да бъде преведен и легализиран.

Изисквания към документа за легализация на Смъртен акт издаден в България.

  • Препис-извлечение /Дубликат /с правоъгълен печат, удостоверяващ подписите и печатите, положени върху документа, издаден от общината, издала оригинала.
  • Дубликатът трябва да бъде преведен от заклет преводач на съответния език на бланка на лицензираната агенция със съответните подписи на заклет преводач и печатите на агенцията – официален превод.

Стъпки за легализация на документа и такси.

  • Фирмена такса за превод на документа.
  • Държавна такса за Областна Администрация.
  • Фирмена такса за внасяне на документа в Областна Администрация.
  • Държавна такса за Дирекция ,, Консулски отношения,, към МВнР.

 

ВАЖНО – считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации се извършва от областните администрации в Република България.

Полезна информация за издаване на препис извлечение от актове по гражданско състояние, необходими за чужбина:

От 2013 г. за Република България е влязла в сила Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 8 септември 1976 г., Конвенцията е обнародвана в ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г.

Конвенцията предвижда въз основа на актовете за гражданско състояние, освен сега издаваните документи по чл. 88 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) (удостоверения за раждане и за сключен граждански брак, препис – извлечения, пълни преписи и заверени копия от актовете за гражданско състояние), да се издават и извлечения на формуляри по утвърдени образци: Образците, които ще издава Република България са одобрени с решение № 528/05.09.2013 г. на Министерския съвет. Формулярите се отпечатват двустранно. На лицевата страна на формуляра, непроменливият текст се отпечатва задължително на български, френски и английски език.

Извлеченията се издават, когато са поискани от заинтересована страна.

Унифицирано заявление за услуга: 2000 „Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние“

и Република България, то в тези случаи чуждестранния акт за смърт следва да бъде снабден със заверка „апостил”.

Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България има сключен договор за правна помощ, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация на документите за гражданско състояние, и в същото време двете държави, Република България и чуждата държава, са страни по Хагската конвенция, тогава се прилага по-благоприятния режим.

Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България няма договор за правна помощ, предвиждащ освобождаване от легализация на документи за гражданско състояние, или чуждата държава не е страна по Хагската конвенция, тогава актът за смърт следва да носи заверката на Министерство на външните работи на чуждата държава. Посочената заверка следва да бъде удостоверена от българското дипломатическо/консулско представителство в тази държава, или при липса на българско представителство – от това българско представителство в друга държава, което е акредитирано за чуждата държава, издала акта за смърт.

Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България няма дипломатически отношения, легализацията на акта за смърт се извършва от българското дипломатическо/консулско представителство в трета страна, където има представителство и на държавата, от която произхожда акта за смърт. В този случай акта за смърт трябва да има заверка на представителството на държавата, от която изхожда акта за смърт, както и на Министерство на външните работи на третата държава, в която се намира чуждото и българското представителство.Подробна информация за държавите, страни по конвенцията, както и за издаващите “апостил” органи на всяка държава, може да се получи на интернет-адрес: www.hcch.net

Гражданското събитие „смърт” може да бъде регистрирано в Република България и в случаите, когато за смъртта на българския гражданин в чужбина е издадено многоезично извлечение от неговия акт за смърт.

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лице  в Република България. Издаването на смъртен акт е сравнително бърза процедура. В рамките на десет работни дни след издаването на акта, близките на починалия могат да извадят удостоверение за наследници, за което са необходими издаденият смъртен акт и личната карта на лицето-приносител.

След като имате дубликата, той трябва да бъде преведен и положен на фирмена бланка. Съответно трябва да е подписан от заклет преводач и да има поставен син печат на формата, която е извършила превода.

Ние в Агенция “Сасит.БГ” ще Ви подсигурим превод и легализация на документа.

Превод на български език

Документите, оформени с Апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на  Република България Агенция за преводи.

Заверен препис или извлечение на документа за смърт, издаден от местен орган по гражданско състояние, се предоставя или изпраща в шестмесечен срок на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина, заедно с молба в която е посочен постоянният адрес на починалия гражданин в България.

За постоянен адрес в Република България се счита последния постоянен адрес (адресът посочен в личната карта) на починалия български гражданин.

Близките на починалия български гражданин в чужбина могат да предоставят легализирания документ и направо в общината (по последния постоянен адрес), със заверен превод на български език, извършен от български дипломатически или консулски представител, или от фирма за преводи/преводач, вписана/вписан в Регистъра на МВнР на България. Заверката на подписа на българския преводач се прави от в дирекция “Консулски отношения” на МВнР.

Стъпки за легализация и такси.

  • Фирмена такса за превод на документа
  • Държавна такса за Нотариус.
  • Фирмена такса за Нотариус.

 

Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България има сключен договор за правна помощ, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация на документите за гражданско състояние, тогава чуждестранния документ за смърт не е необходимо да се легализира.

Ако документът за смърт произхожда от държава, страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, по която Конвенция страна е

Превод и легализация на удостоверение за Смъртен акт

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp