fbpx
Превод и легализация на удостоверение за Смъртен акт

Превод и легализация на удостоверение за Смъртен акт

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лицето в Република България. Издаването на смъртен акт е сравнително бърза процедура. В рамките на десет работни дни след издаването на акта, близките на починалия могат да извадят удостоверение за наследници, за което са необходими издаденият смъртен акт и личната карта на лицето-приносител.

След като имате дубликата, той трябва да бъде преведен и положен на фирмена бланка. Съответно трябва да е подписан от заклет преводач и да има поставен син печат на формата, която е извършила превода.

Ние в Агенция “Сасит.БГ” ще Ви подсигурим превод и легализация на документа.

Заверен препис или извлечение на документа за смърт, издаден от местен орган по гражданско състояние, се предоставя или изпраща в шестмесечен срок на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина, заедно с молба в която е посочен постоянният адрес на починалия гражданин в България.

За постоянен адрес в Република България се счита последния постоянен адрес (адресът посочен в личната карта) на починалия български гражданин.

Близките на починалия български гражданин в чужбина могат да предоставят легализирания документ и направо в общината (по последния постоянен адрес), със заверен превод на български език, извършен от български дипломатически или консулски представител, или от фирма за преводи/преводач, вписана/вписан в Регистъра на МВнР на България. Заверката на подписа на българския преводач се прави от в дирекция “Консулски отношения” на МВнР на адрес: град София, ул. “Алфред Нобел” № 2.

Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България има сключен договор за правна помощ, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация на документите за гражданско състояние, тогава чуждестранния документ за смърт не е необходимо да се легализира.

Ако документът за смърт произхожда от държава, страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, по която Конвенция страна е и Република България, то в тези случаи чуждестранния акт за смърт следва да бъде снабден със заверка „апостил”.

Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България има сключен договор за правна помощ, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация на документите за гражданско състояние, и в същото време двете държави, Република България и чуждата държава, са страни по Хагската конвенция, тогава се прилага по-благоприятния режим.

Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България няма договор за правна помощ, предвиждащ освобождаване от легализация на документи за гражданско състояние, или чуждата държава не е страна по Хагската конвенция, тогава актът за смърт следва да носи заверката на Министерство на външните работи на чуждата държава. Посочената заверка следва да бъде удостоверена от българското дипломатическо/консулско представителство в тази държава, или при липса на българско представителство – от това българско представителство в друга държава, което е акредитирано за чуждата държава, издала акта за смърт.

Ако документът за смърт произхожда от държава, с която Република България няма дипломатически отношения, легализацията на акта за смърт се извършва от българското дипломатическо/консулско представителство в трета страна, където има представителство и на държавата, от която произхожда акта за смърт. В този случай акта за смърт трябва да има заверка на представителството на държавата, от която изхожда акта за смърт, както и на Министерство на външните работи на третата държава, в която се намира чуждото и българското представителство.Подробна информация за държавите, страни по конвенцията, както и за издаващите “апостил” органи на всяка държава, може да се получи на интернет-адрес: www.hcch.net

Гражданското събитие „смърт” може да бъде регистрирано в Република България и в случаите, когато за смъртта на българския гражданин в чужбина е издадено многоезично извлечение от неговия акт за смърт.

 

Превод и легализация на удостоверение за Смъртен акт

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Not Found"]