образователни документи

Преводи и легализация на образователни документи


за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави съгласно НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката.
Документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и поисканите допълнително се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), с изключение на документите, издадени от училище в системата на Европейските училища, които не се легализират.
Изключения се допускат за документи на лица, търсещи или получили международна закрила, които може да не са легализирани и заверени.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
Необходим За легализация на образователни документи
Възложете тази задача на нашите експерти, запознати с тънкостите на езика, което гарантира, че услугата ще е извършена качествено. Процедура по превод и легализация:
Тук сме, за да подмогнем всяка ваша бизнес нужда!
Обадете се
× WhatsApp